Quelle heure est-il miami?

Miami, Florida USA | 14:28
Miami Beach, Florida USA | 14:28