Quelle heure est-il miami?

Miami, Florida USA | 04:23
Miami Beach, Florida USA | 04:23