Quelle heure est-il taipei?

Taipei, Taipei City TWN | 01:51
New Taipei, New Taipei City TWN | 01:51