Quelle heure est-il taipei?

Taipei, Taipei City TWN | 16:53
New Taipei, New Taipei City TWN | 16:53