Quelle heure est-il taipei?

Taipei, Taipei City TWN | 16:24
New Taipei, New Taipei City TWN | 16:24