What time is it in miami?

Miami, Florida USA | 3:40 PM
Miami Beach, Florida USA | 3:40 PM