What time is it in miami?

Miami, Florida USA | 8:56 PM
Miami Beach, Florida USA | 8:56 PM