What time is it in miami?

Miami, Florida USA | 9:55 AM
Miami Beach, Florida USA | 9:55 AM