What time is it in miami?

Miami, Florida USA | 4:48 AM
Miami Beach, Florida USA | 4:48 AM