What time is it in miami?

Miami, Florida USA | 6:57 PM
Miami Beach, Florida USA | 6:57 PM