What time is it in tizi-ouzou?

Tizi-Ouzou, Tizi Ouzou DZA | 8:47 AM