What time is it in santarem?

Santarem, Pará BRA | 5:50 AM
Santarem, Santarém PRT | 8:50 AM