What time is it in santarem?

Santarem, Pará BRA | 12:27 AM
Santarem, Santarém PRT | 4:27 AM