What time is it in santarem?

Santarem, Pará BRA | 2:09 AM
Santarem, Santarém PRT | 6:09 AM