What time is it in santarem?

Santarem, Pará BRA | 7:25 PM
Santarem, Santarém PRT | 11:25 PM