What time is it in santarem?

Santarem, Pará BRA | 6:14 PM
Santarem, Santarém PRT | 9:14 PM