What time is it in santarem?

Santarem, Pará BRA | 5:58 PM
Santarem, Santarém PRT | 9:58 PM