What time is it in khaskovo?

Khaskovo, Haskovo BGR | 6:56 AM