What time is it in khaskovo?

Khaskovo, Haskovo BGR | 11:41 PM