What time is it in khaskovo?

Khaskovo, Haskovo BGR | 8:14 AM