What time is it in khaskovo?

Khaskovo, Haskovo BGR | 11:56 PM