What time is it in khaskovo?

Khaskovo, Haskovo BGR | 12:18 AM