What time is it in khaskovo?

Khaskovo, Haskovo BGR | 2:10 AM