What time is it in djougou?

Djougou, Donga BEN | 2:32 AM