What time is it in djougou?

Djougou, Donga BEN | 7:49 AM