What time is it in djougou?

Djougou, Donga BEN | 4:44 AM