What time is it in bouira?

Bouira, Bouira DZA | 3:26 AM