What time is it in bouira?

Bouira, Bouira DZA | 6:57 AM