Quelle heure est-il turnovo?

Turnovo, Veliko Tarnovo BGR | 07:52