Quelle heure est-il touggourt?

Touggourt, Ouargla DZA | 23:03