Quelle heure est-il smithton?

Smithton, Tasmania AUS | 18:02