What time is it in samaipata?

Samaipata, Santa Cruz BOL | 10:20 PM