What time is it in potosi?

San Luis Potosi, San Luis Potosí MEX | 6:52 AM
Potosi, Potosí BOL | 7:52 AM