What time is it in potosi?

San Luis Potosi, San Luis Potosí MEX | 2:45 AM
Potosi, Potosí BOL | 3:45 AM