What time is it in potosi?

San Luis Potosi, San Luis Potosí MEX | 8:48 AM
Potosi, Potosí BOL | 10:48 AM