What time is it in potosi?

San Luis Potosi, San Luis Potosí MEX | 10:55 PM
Potosi, Potosí BOL | 11:55 PM