What time is it in niteroi?

Niteroi, Rio de Janeiro BRA | 6:56 AM