What time is it in niteroi?

Niteroi, Rio de Janeiro BRA | 8:01 PM