What time is it in koudougou?

Koudougou, Boulkiemdé BFA | 11:04 AM