What time is it in juazeiro?

Juazeiro do Norte, Ceará BRA | 6:10 PM
Juazeiro, Bahia BRA | 6:10 PM