What time is it in juazeiro?

Juazeiro do Norte, Ceará BRA | 7:51 PM
Juazeiro, Bahia BRA | 7:51 PM