What time is it in juazeiro?

Juazeiro do Norte, Ceará BRA | 4:06 PM
Juazeiro, Bahia BRA | 4:06 PM