What time is it in juazeiro?

Juazeiro do Norte, Ceará BRA | 10:39 PM
Juazeiro, Bahia BRA | 10:39 PM