What time is it in juazeiro?

Juazeiro do Norte, Ceará BRA | 1:28 PM
Juazeiro, Bahia BRA | 1:28 PM