What time is it in gaoua?

Gaoua, Poni BFA | 9:22 AM
Gaoual, Boke GIN | 9:22 AM