What time is it in dedougou?

Dedougou, Mou Houn BFA | 1:43 AM