What time is it in dedougou?

Dedougou, Mou Houn BFA | 10:15 PM