What time is it in dedougou?

Dedougou, Mou Houn BFA | 12:59 PM