What time is it in boulsa?

Boulsa, Namentenga BFA | 11:01 AM